hao
nowwowallowthoucow
bowchowvowxiaozhao
maomeowsowfraulau
browpaocaobaoplow
taosaoboughploughhsiao